Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2022

1. Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2022: 1. Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022
Download PDF

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021:2. BC Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021
Download PDF

3. Báo cáo Phương hướng HĐSXKD năm 2022:3. BC Phương hướng hoạt động SXKD năm 2022
Download PDF

4. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2021:4. BC Ban Kiểm Soát năm 2021
Download PDF

5. Báo cáo Tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2021:5. BCTC tóm tắt năm 2021
Download PDF

6. TT Phân phối LN,  chi cổ tức, thù lao HĐQT/BKS năm 2021:6. TT PPLN, thù lao HĐQT-BKS năm 2021
Download PDF

7. TT Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021:7. TT số 104 - Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021
Download PDF

8. TT Tổng mức thù lao chi cho HĐQT/BKS năm 2021:8. TT số 105 - Tổng mức thù lao chi cho HĐQT-BKS năm 2021
Download PDF

9. TT Phương án chi trả cổ tức trong năm 2022:9. TT số 106 - Phương án chi trả cổ tức năm 2022
Download PDF

10. TT Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành – ESOP năm 2022:10. TT số 107 - Phương án phát hành CP thưởng cho BĐH - ESOP năm 2022
Download PDF

11. TT Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022:11. TT số 108 - Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022
Download PDF

12. TT Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS và khen thưởng BĐH năm 2022:12. TT số 109 - Tỷ lệ chi thù lao HĐQT-BKS, khen thưởng BĐH năm 2022
Download PDF

13. Dự Thảo – Nghị Quyết ĐHĐCĐTN năm 2022:13. Dự Thảo - Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Download PDF

Chia sẻ bài viết