Thông báo Thay đổi nhân sự – Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực – Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân