Thông báo thay đổi nhân sự – Người quản trị DN- Người được ủy quyền CBTT