Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019