Thông báo Thay đổi Giấy CNĐKDN lần thứ 18 – ngày 25.10.2022 – Thay đổi vốn điều lệ sau phát hành ESOP năm 2022