Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt