Nghị Quyết HĐQT – Ngày 06.12.2021 – Tạm hoãn thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2021