Nghị quyết HĐQT – Ngày 07.09.2021 – Thông qua phương án phát hành trái phiếu