Công văn CBTT về việc thu hồi cổ phiếu theo chương trình ESOP đợt 2 năm 2019