Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán – Trái phiếu mã SMC12101