CBTT – Tình hình thanh toán lãi, gốc Trái phiếu – SMCH2124001