Nghị quyết HĐQT ngày 22.07.2022

1. Nghị Quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2022:SMC-NQ 238 - Thông qua KQ-MT 6 tháng
Download PDF

2. Nghị quyết HĐQT thông qua Qui chế, danh sách CBNV nhận ESOP năm 2022: SMC - NQ 239- Thông qua tiêu chuẩn-Qui chế ESOP-22.07.2022
Download PDF

3. Nghị Quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2022:SMC - NQ 240- Triển khai PAPH ESOP 2022
Download PDF

Chia sẻ bài viết