Nghị Quyết HĐQT ngày 15.06.2022 về việc chốt DS chi cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021