Thông báo về việc lấy ý kiến Trái chủ – Mua lại trước hạn trái phiếu – Mã SMC212H4001