Thông báo thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán – thay đổi lần thứ 11 – đăng ký chứng khoán bổ sung -ESOP năm 2022