Công văn hoàn tất chuyển nhượng vốn tại SMC Hà Nội