Nghị quyết HĐQT họp ngày 06.06.2019

Vui lòng xem file đính kèm

 1. Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: File
 2. Danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2019: File
 3. Nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động: File
 4. Nghị quyết lựa chọn đơn vi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: File
 5. Nghị quyết đề nghị TTLKCK TP.HCM điều chỉnh 50% chứng khoán chuyển nhượng ESOP đã phát hành năm 2018: File
 6. Nghị quyết miễn chức danh Tổng Giám Đốc, tạm bầu bổ sung chức danh TV HĐQT: File
 7. Nghị quyết phân công Chủ Tịch HĐQT tạm giữ chức danh quyền Tổng Giám Đốc: File
 8. Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ khối TCKT, bổ nhiệm chức danh Phó TĐG thường trực: File
 9. Bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ khói TCKT: File
 10. Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2019: File
 11. Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu tại Cty CP Thép Nam Kim: File
 12. Nghị quyết chỉ định nhân sự tham gia HĐ thành viên Cty TNHH GC & DV Thép Hanwa SMC HN: File

Chia sẻ bài viết