Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 9