Thông báo gửi Quý Cổ đông về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SMC