Báo cáo kết quả phát hành chi cổ tức đợt cuối 2018 – ESOP 2019