Nghị quyết HĐQT ngày 29.08.2022

CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 29.08.2022. Vui lòng xem file đính kèm: 20220829 - SMC- CVCBTT- NQ HĐQT ngày 29.08
Download PDF

1. Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung xác định tiêu chuẩn, danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2022. Vui lòng xem file đính kèm:20220829 - SMC - NQ HĐQT - Điều chỉnh ND xác định tiêu chuẩn- DS người LĐ tham gia ESOP 2022
Download PDF

2. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc- Người ĐDPL Cty TNHH Thép SMC. Vui lòng xem file đính kèm: 20220829-SMC-NQ HĐQT- Thay đổi GĐ-Người ĐDPL Cty Thép SMC
Download PDF

3. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ Cty LD Ống Thép Sendo. Vui lòng xem file đính kèm:20220829-SMC-NQ HĐQT - Thay đổi TGD Cty LD Ống Thép Sendo
Download PDF

Chia sẻ bài viết