Nghị quyết HĐQT ngày 14.11.2023 – Thông qua chuyển nhượng QSDĐ thuê tại KCN Đồng An, Bình Dương