Thông báo – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã điều chỉnh chứng khoán – ESOP 2019