Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022