Nghị Quyết HĐQT – ngày 11.07.2023 – Giải thể Công ty TNHH SMC Châu Đức