Thông báo về việc Thu hồi cổ phiếu theo chương trình ESOP đợt 3 năm 2019 để làm cổ phiếu quỹ