Nghị quyết HĐQT- Ngày 29.12.2023 – Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ – Khối HCNS Cty – Ông Nguyễn Văn Tiến