Thông báo ngày ĐKCC – Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024