Báo cáo Kết quả mua lại trước hạn Trái phiếu – Mã SMCH2124001