Nghị quyết HĐQT ngày 03.01.2024 – Cập nhật thay đổi Điều Lệ Cty- thay đổi nội dung ngành, nghề ĐKKD