Nghị quyết HĐQT ngày 17.04.2024 – Tờ trình điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh