Nghị quyết HĐQT ngày 19.03.2021 – Điều chỉnh tăng mục tiêu Lợi nhuận năm 2021