Nghị quyết HĐQT ngày 15.01.2024- Thông qua việc Chuyển nhượng QSD Đất thuê và tài sản trên đất tại KCN Tân Tạo