Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020