Nghị Quyết HĐQT ngày 18.10.2023 về việc Thu hẹp hoạt động SXKD, nhân sự trong hệ thống SMC