Thông báo gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020