Công văn CBTT về việc miễn nhiệm quyền TGĐ và bổ nhiệm TGĐ