Nghị quyết HĐQT – Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Cty – Cập nhật thay đổi nội dung ĐKDN