Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc Trái phiếu – Mã SMCH2124001 – Mã SMCH2126002