Thông báo đính thông tin – Thông báo giao dịch cổ phiếu NKG – đã công bố ngày 29.01.2024