Thông báo ngày đăng ký cuối cùng – tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020