Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2020