Thông báo về việc thay đổi đăng ký niêm yết do đăng ký niêm yết bổ sung