Ký hợp đồng soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm tài chính 2024