Công văn của UBCKNN về điều chỉnh loại chứng khoán SMC