Nghị quyết HĐQT ngày 23.12.2022 – Mục tiêu SXKD năm 2023 – KH tổ chức ĐHCĐ năm 2023