Thông báo về việc ký hợp đồng Soát xet bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022