Điều Lệ Công ty – Tháng 10.2022 – cập nhật tăng vốn điều lệ sau PH ESOP 2022