Nghị Quyết HĐQT ngày 04.10.2023- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty – Cập nhật thay đổi địa chỉ của Công ty.