Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Vui lòng xem file đính kèm:

 1. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2024: 1. Chương trình ĐHCĐ năm 2024
  Download PDF
 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023: 2. Báo cáo Tổng kết HĐSXKD năm 2023
  Download PDF
 3. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2024:3. Báo cáo Phương hướng hoạt động SXKD năm 2024
  Download PDF
 4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023:4. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2023
  Download PDF
 5. Báo cáo TCKT tóm tắt năm 2023:5. Báo cáo Tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2023
  Download PDF
 6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức/Thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023:6. Tờ trình 154 - Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT-BKS-BĐH năm 2023
  Download PDF
 7. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024:7. Tờ trình 155 - Phương án chi trả cổ tức năm 2024
  Download PDF
 8. Tờ trình chi thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024:8. Tờ trình 156 - Thù lao HĐQT-BKS-BĐH năm 2024
  Download PDF
 9. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh:20240417 - SMC - Tai lieu dai hoi nam 2024 - To trinh 157- dieu chinh nganh nghe đkkd
  Download PDF
 10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2024:10. Tờ trình 158 - Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2024
  Download PDF
 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:11. Tờ trình 159 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024
  Download PDF
 12. Dự thảo – Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024:12. Dự Thảo - Nghị Quyết ĐHCĐTN năm 2024
  Download PDF

Chia sẻ bài viết